Regulamin

Regulamin Majowej Szkoły Tańca

 1. Zapisanie się na kurs oraz wydanie karnetu jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu Szkoły oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę potrzebnych do jej wydania, (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy).
  Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej
  www.majowa.eu

Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.

 1. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, zazwyczaj 1x lub 2x w tygodniu.
  Poprzez warsztaty rozumie się zajęcia odbywające się w formie zblokowanej zazwyczaj w weekendy.

Zajęcia, warsztaty mogą się nie odbyć ze względu na małe zainteresowanie o czym Szkoła poinformuje osoby zapisane.

 1. Karnet jest wydawany na podstawie zapisu na kurs. Użytkownik karnetu zobowiązany jest do jego posiadania, podczas wizyty w obiekcie. Karta jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom. W przypadku naruszenia tej zasady, pracownik Szkoły jest upoważniony do odebrania karty niewłaściwemu użytkownikowi.
 2. Klient ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną ilość wejść następujących po sobie) lub karnetu open ograniczonego czasowo lub ilościowo i czasowo. Karnet wejściowy dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy)oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie. Istnieje możliwość w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym poinformowaniu odrobienia zajęć na innych grupach.

Karnety open dotyczą grupy wybranych zajęć, jeśli klient chce mieć gwarancję miejsca konieczna jest rezerwacja zajęć.

Po utraceniu ważności opłaty sugerujemy dokonanie płatności lub/i rezerwacji jak najszybciej. Tylko posiadanie ważnej wpłaty gwarantuje miejsce na zajęciach.

 1. W przypadku nieobecności na kursie organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin przekraczający ważność karnetu wejściowego czy open. To znaczy – należy wykorzystać wykupione wejścia na kurs w ramach karnetu wejściowego w następującym terminie 4 wejścia – 22 dni, 8 wejść – 50 dni, 12 wejść – 85 dni.
  Karnet open jest karnetem miesięcznym. Karnet miesięczny oznacza, że będzie on trwał np. od 11 września do 10 października, czyli jeden dzień mniej niż miesiąc, w którym się rozpoczął.
 2. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim) prośba o przedłużenie karnetu może zostać rozpatrzona przez Zarząd Majowej Szkoły Tańca. Taką prośbę należy zgłosić wiadomością e-mailem na adres taniec.zabrze@gmail.com. Jeśli zgoda zostanie udzielona, karnet zostanie zawieszony na uzgodniony czas. Prośbę tą należy zgłosić niezwłocznie, ponieważ nie można dokonać zawieszenia karnetu wstecz.
 3. Majowa Szkoła Tańca ma możliwość odwołania zajęcia, zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne(np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym kursanci zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście. Informacje tą otrzymają osoby posiadające karnety wejściowe na dane zajęcia, w przypadku karnetów open, szkoła nie ma takiego obowiązku.
 4. Majowa Szkoła Tańca nie dokonuje zwrotów za kurs/zajęcia jeśli wina za nieobecność lub rezygnację z kursu leży po stronie kursanta.
  W przypadku ubiegania się o zwrot za pozostałe wejścia na karnecie, każde wykorzystane wejście będzie traktowane jako jednorazowe uczestnictwo. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 5. W przypadku rozwiązania grupy lub stałej zamiany terminu Majowa Szkoła Tańca zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
  W przypadku zwrotu konieczne jest posiadanie dowodu zakupu, czyli karnetu.
 6. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 10 Majowa Szkoła Tańca ma możliwość zamknięcia grupy i zaproponowania alternatywnych zajęć lub zwrotu niewykorzystanej części środków za zajęcia.
 7. Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
 8. Majowa Szkoła Tańca nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.
 9. Na terenie Majowej Szkoły Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.
  14. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym.
  Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.

W Majowej Szkole Tańca obowiązuje zakaz używania butów, z których podeszwy wystają metalowe elementy oraz innych sprzętów i elementów ubioru, które mogą powodować kontakt metalowych części z parkietem.

Osoby nie stosujące się do tego punktu mogą być pociągnięte do odpowiedzialności finansowej związanej ze zniszczeniem mienia Majowej Szkoły Tańca.

 1. Do sterowania sprzętem audio, TV, wentylacją, itp. uprawniony jest wyłącznie pracownik Szkoły. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należącego do Szkoły grozi odpowiedzialność finansowa.

Regulamin płatności

 1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.

Zgłoszenie na kurs, warsztat e-mailem, telefonicznie bądź osobiście jest tylko formą zapisu. Tylko wpłata odpowiedniej kwoty za karnet wejściowy lub karnet open jest gwarancją udziału w wybranych zajęciach.

 1. Wpłaty za kurs, warsztat są przyjmowane gotówką w siedzibie Szkoły oraz przelewem informacje dotyczące nr konta znajdą Państwo na http://majowa.eu/kontakt/.
 2. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, która wysłała zgłoszenie,
  nazwę i termin zajęć, ilość wejść karnetu lub nazwę karnetu open.

Osoba zgłoszona na kurs zobowiązana jest przesłać e-mailem potwierdzenie przelewu
w formacie .pdf lub .jpg – bez przesłania potwierdzenia przelewu osoba może nie zostać zakwalifikowana na kurs, warsztat, ze względu na różny czas księgowania wpłat przez banki. Przypominamy, że o udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat.
Osoby dokonujące płatności przelewem automatycznie akceptują regulamin Szkoły,
zgadzają się na wydanie karnetu oraz udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę.

W przypadku płatności przelewem w razie pytań prosimy skontaktować telefonicznie z siedzibą Szkoły Tańca.

 1. Wpłata (gotówką, przelewem) zaliczana jest na poczet pierwszych możliwych odbywających się zajęć na danym kursie. Inny termin ważności karnetu należy zgłosić przed zakupem bądź umieścić go w temacie przelewu.
 2. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą maksymalną liczbę osób, która może brać udział w zajęciach/warsztatach. W przypadku sprzedania wszystkich wolnych miejsc, mimo zgłoszenia, wpłaty nie będą przyjmowane (obowiązuje kolejność wpłat).

  6. Istnieje także możliwość kupienia biletu jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku gdy są wolne miejsca na sali. Bilet jednorazowy jest sprzedawany bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami.

 3. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z pełnym REGULAMINEM SZKOŁY
 4. Klient dokonując zakupu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem.

 

 

Wydarzenia:

Znajdź nas na:

Wpisy:

Anita Sułkowska
Anita Sułkowska
wrzesień 8, 2022
Flamenco w Majowej
Flamenco w Majowej
sierpień 7, 2022